ทต.พลายชุมพลจัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพลบุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลพลายชุมพลให้การต้อนรับ

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม“เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศนโยบาย อันเป็นวาระสำคัญของจังหวัด เรื่องการประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 20 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เทศบาลตำบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่ ที่มีความเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หอพักและสถานประกอบการต่างๆ ทำให้มีประชากรแฝงจำนวนมาก เป็นผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามมา ดังนั้นเทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนชาวตำบลพลายชุมพล และเพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การนำกลับไปใช้ประโยชน์ ระบบการเก็บรวบรวมและรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม“เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและการจัดการขยะตามหลัก 3Rs และสร้างความตระหนัก บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะจากต้นทาง และการนำขยะไปใช้ประโยชน์และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่มีการดำเนินงานจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล ร้อยละ 20 การจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลพลายชุมพลร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดหมู่บ้านสะอาด ถนนน่ามอง และการรวบรวมขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในตำบลพลายชุมพล เพื่อร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส โดยมีการเดินรณรงค์ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การประกวดขบวนรณรงค์ การประกวดนางงามขยะรีไซเคิล และนิทรรศการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ของตำบลพลายชุมพล โดยมีตัวแทนส่วนศาสนสถาน คือ วัดในพื้นที่และสถานประกอบการเข้าร่วมพิธีลงนาม

/////////

แสดงความคิดเห็น