ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้บุคลากรทำงานที่บ้านรวมพลังต้านภัยโควิด 19

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 3. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยให้บุคลากรเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงาน วันเว้นวัน นั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและอีกทั้งเป็นไปตามประกาศของจังหวัดพิษณุโลก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จัดตารางการทำงานของบุคลากรในกลุ่มหมุนเวียน สลับวันทำงาน วันเว้นวัน ให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น.) และนอกเวลาราชการกรณีที่จำเป็น หากกรณีมีงานเร่งด่วน ต้องสามารถมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม เป็นต้นไป จัดตารางในเบื้องต้น 14 วัน สำหรับผู้อำนวยการกลุ่ม รวมทั้งแม่บ้าน พนักงานขับรถ รปภ. ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ การจัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ได้ขอความร่วมมือพิษณุโลกรวมพลังต้านภัยโควิด19 “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

………………………………………………………………..

วรางคณา อนันตะ ภาพ/ข่าว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น