กองทัพภาคที่ 3 จัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 25 พ.ค. ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฎิบัติงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ตามที่ กองทัพบกได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การป้องกัน แก้ไขปัญหา อุทกภัยและภัยแล้ง และการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ” กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา และได้ ร่วมมือกันปฏิบัติงานตลอดต่อเนื่องทุกปีโดยได้ดำเนินงาน เป็นจำนวน 285 โครงการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้จ่ายงบกลางในโครงการ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 ( ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม -ราชูปถัมภ์ ) โดย กองทัพบกได้รับมอบหมายในพื้นที่ 20 จังหวัด รวม 96 โครงการ

กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบจำนวน 29 โครงการ ใน พื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด พิจิตร ซึ่งเมื่อรวมกับกรมการทหารช่าง รับผิดชอบจำนวน 26 โครงการ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ และจังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือ มีการ ดำเนินการรวมทั้งสิ้น จำนวน 55 โครงการ ทั้งนี้หน่วยจะเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจำนวน 120 วัน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งและการจัดการทรัพยากร น้ำชุมชน อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๓ ประชาชนได้รับประโยชน์ 30,606 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์ 663,910 ไร่ สามารถเพิ่ม ปริมาตรกักเก็บน้ำได้ 4,501,068 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ อันมีผลในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ และ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้


////////

แสดงความคิดเห็น