มร.พส.จัดมอบโล่ 41 ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 10:30 น วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ในมาตรา 7 มีใจความส่วนหนึ่งว่าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ ศิลปะวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

ดังนั้นทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้กับบุคคลผู้ทรงเกียรติทั่วไปในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนอาจารย์ / ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกิจกรรมที่ยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีคุณูปการต่อศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ สนับสนุน ทํานุบํารุงและเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมสืบไปอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าในท้องถิ่นของตนมีผู้ที่มีผลงานเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขาวิชาและสามารถเข้าไปศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากดร. สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน
/////////////

แสดงความคิดเห็น