กกต.ประกาศรับรอง “นายกอบจ.” 12 จังหวัด สมาชิก อบจ. 328 คน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุม กกต. ได้มีการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตามที่สำนักงานได้มีการเสนอ และได้มีมติให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตแล้วใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด รวม 24 คน

จังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30คน

จังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน

จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งหมดรวม 30 คน

จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งรวม 30 คน

จังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า เป็นนายก อบจ.พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน

จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน

จังหวัดหนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิกอบจ. ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน

จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด เป็นนายก อบจ. พร้อมสมาชิก อบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งรวม 28 คน โดยยกเว้นเขต 2 อ.ศรีเทพ และเขต 3 อ.หนองไผ่

หลังจากนี้ประธาน กกต. จะได้ลงนามประกาศ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป ก่อนที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งไปยังผู้ได้รับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามในการประชุม กกต.ในวันพรุ่งนี้ (5 ม.ค.) ทางสำนักงาน กกต. จะเสนอเรื่องร้องคัดค้าน และการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ให้กกต. พิจารณาเพิ่มอีกกว่า 10 จังหวัด

แสดงความคิดเห็น