นายกอบจ.พิษณุโลกแถลงนโยบายต่อสภาฯ สานงานต่อ ก่องานใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชกนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งแรกไปแล้ว หลัง กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อีก 30 คน พร้อมทั้งได้มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ให้นั่งแท่นเป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรองประธานสภาฯ อีก 2 คน คือ นายศรายุทธ คชพงศ์ และนางสุวิมล ปราบศรีภูมิ และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ล่าสุด ในวันนี้ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 29 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมสภาฯ

ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แจ้งให้สมาชิกทราบว่าการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ที่กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับหน้าที่ วรรคสอง ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านที่มาประชุมด้วย

หลังเปิดประชุมสภาฯ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ เกี่ยวกับนโยบาย เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกอย่างทั่วถึง โดยยึดหลัก 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สานงานต่อ ก่องานใหม่” อย่างต่อเนื่องและเป็นเป้าหมายสูงสุดในการที่จะแก้ไขปัญหาของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะพัฒนางานในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็วและดีที่สุด ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตรงตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชาคมที่เกิดจากความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกให้รุ่งเรือง เฟื่องฟู

สำหรับนโยบายการบริหาร ในระยะเวลา 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล เป็นสำคัญ และจะดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกด้านต่างๆ รวม 8 ด้าน ประกอบด้วย 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
4. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ
5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. นโยบายด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง
8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

นอกจากนี้ นายมนต์ชัย ยังได้แถลงนโยบาย อีกว่า จากนโยบายการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายทั้ง 8 ด้าน ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิษณุโลกอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจะบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกตลอดไป

นายมนต์ชัย กล่าวว่า หลังจากนี้ จะได้เริ่มทำงานแบบสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.พิษณุโลก โดยนโยบายใหม่ที่จะผลักดันให้เป็นผลเป็นรูปธรรมให้ได้ คือ การพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ยกระดับให้เป็นสนามกีฬาระดับชาติให้ได้ สวนสันทนาการต่าง ๆ การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม การพัฒนาพระราชวังจันทน์ จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่สำคัญ จุดท่องเที่ยวสำคัญ นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย กำจัดขยายอันตราย จะมีการร่วมกับ อปท.ในการร่วมกันทำ MOU กำจัดขยะร่วมกัน นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงความคิดเห็น