ศธจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต

วันนี้ (13 มีค.64) นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ตืดตามและประเมินผล และนางวรางคณา อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดสอบสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สช.และโรงเรียนในสังกัด อปท.ทั้งจังหวัดพิษณุโลก ที่โรงเรียนธีรบัญชร อ.วังทองโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมและโรงเรียนอนุบาลจันทรา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการสอบในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวิชา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ 2 วันคือ วันที่ 13 มีนาคม 2564 สอบวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ วันที่ 14 มีนาคม 2564 สอบวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

ในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 16 สนามสอบ โดยได้มีการประชุม ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบ เพื่อให้การจัดสอบโอเน็ต มีความโปร่งใส และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภาพรวมการจัดสอบโอเน็ตในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดการทุจริตในสนามสอบแต่อย่างใด และมาตราในการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค และของ สทศ อย่างเคร่งครัด

ส่วนมาตรฐานด้านการบริหารการทดสอบ สทศ. ยังคงมีจำนวนชุดข้อสอบ 6 ชุด เหมือนทุกปี เพื่อป้องกันการทุจริต ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบในวันที่ 22 เมษายน 2564 ………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น