มร.พส.พัฒนาอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้ากระเป๋าผ้าจากการย้อมผ้าสีย้อมธรรมชาติให้กับชาวบ้าน ต.ดอนทอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเต็งสำนัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์และคณะทำงาน ภายในใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการทำผ้าและกระเป๋ามัดย้อม ที่มีลวดลายต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ รศ.บุษบา หินเธาว์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

โดยมีนายประสพ ใจสมัคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

///////////

แสดงความคิดเห็น