ปรับผืนนา ตามโครงการ  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 16 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านมุง ต.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมสนับสนุนการส่งมอบปัจจัยผลิตในกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ของเป็นแปลงเกษตรกร ของนางป้อง สิงห์สถิต ชาวบ้านหมู่  1 บ้านมุงเหนือ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกร ทั้ง  9 อำเภอได้ปรับผืนที่นาให้เป็นแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ แบ่งพื้นที่ปลูกนาข้าว ปลูกผัก ขุดบ่อเลี้ยงปลา พื้นที่อยู่อาศัย สร้างความเข็มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมวันนี้มีการมอบปัจจัยการผลิต การปรับปรุงดำ การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน การรักษาสิ่งแวดล้อม การปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โครงการนี้ฯ เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ที่จะมีรายได้เพิ่มจากการทำนา โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่มีการแพร่ระบาดในขณะนี้ การขุดบ่อเลี้ยงปลา ปรับพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม ก็จะทำให้เกษตรกรมีกิน มีใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยจังหวัดพิษณุโลก มีการรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และจ้างงานระดับตำบลที่ทำหน้าที่สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น  62 ตำบล ใน  8 อำเภอ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 724 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 2,519 ไร่  พื้นที่ขุดสระน้ำ จำนวน 514.47 ไร่ พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์จากการขุดสระ 2,019.13 ไร่ กักเก็บน้ำได้ 1,7641.500 ลูกบาศก์เมตร และเกิดการจ้างงานระดับตำบล  352 ราย

ด้านนางป้อง สิงห์สถิต  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยว่า อำเภอเนินมะปราง มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการด้วยกัน จำนวน 38 ราย ในพื้นที่  6 ตำบล ในสาเหตุที่ตนเองเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากต้องการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ที่ดิน 5 ไร่ แบ่งเป็นขุดสระ 1 ไร่ ในการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัว ต้นไม้ยืนต้น  พื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับสิ่งปลูกสร้าง  และทำนา ซึ่งอนาคตตนตั้งใจอยากให้เป็นแปลงสาธิตทางการเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อน ชมพืชผลทางการเกษตรกรอย่างสบาย

/////////

 

แสดงความคิดเห็น