สภานครพิษณุโลก อนุมัติงบ 10 ล้าน จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ลุ้น 25 มิ.ย.ล็อตแรก ได้ก่อนหรือไม่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก นายเขมชาติ นิธิวรรณ ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมครบทั้ง 24 คน สำหรับวาระการประชุมมีทั้งหมด 12 วาระ โดยมีญัตติที่สำคัญ คือ นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 10 ล้านบาท จะมีการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการต่อไป

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า “วันนี้สภาเทศบาลนครพิษณุโลกได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนต่อต้าน Covid -19 ในส่วนนี้เป็นการขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นของซิโนฟาร์ม ซึ่งได้แบ่งให้กับท้องถิ่นในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วย สำหรับเป้าหมายในการฉีดซีนดังกล่าว ได้นำเสนอเสนอต่อคณะกรรมการ ศบค.จังหวัดพิษณุโลกแล้วว่า เทศบาลนครพิษณุโลกจะเป็นการช่วยเสริมรัฐบาลในการฉีดวัคซีน นั่นคือคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายคงจะเป็นกลุ่มคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เทศบาลนครพิษณุโลกพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งคนกลุ่มด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย”

ด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วน ของการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ประชาชน ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดอันเป็นการป้องกัน ควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค สร้างความ เชื่อมั่น ลดจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต และให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศและในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ และให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

นายกเทศมนนตรีนครพิษณุโลก กล่าว่าอีกว่า  โดยในวันที่  25 มิ.ย.นี้ ล็อตแรกที่จองไว้นั้น จะรู้ว่า ได้วัคซีนก่อนหรือไม่  เพราะว่ามีผู้ที่จองกันจำนวนมาก ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ก็จะพยายามขอก่อนให้ได้มากที่สุด ด้วยงบประมาณ 10,000 บาท ก็จะได้วัคซีน ประมาณ 10,000 โด๊ด  ซึ่งหากเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับสิทธิ์รับวัคซีนที่ได้จองไว้ก่อน ก็จะได้ประมาณ 5,000 โด็ด ซึ่งเป็นเข็มแรก  ล็อตที่ 2 เป็นเข็มที่  2 ก็จะเป็นอีก จำนวน 5,000 โด๊ด

///////////////

แสดงความคิดเห็น