สถานศึกษาประชุมเตรียมพร้อมรับมือ หากสถานการณ์เปิดเรียน On-Site ไม่ได้ในเดือนสิงหาคมนี้

16 ก.ค.64  ที่ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ตามข้อสั่งการของนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้บริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม มีวาระงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนใน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่โรงเรียนในจังหวัด ได้ดำเนินการจัดในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน On- Air ,On-Demand ,Online และ On-Hand  จนถึงวีนที่ 31 ก.ค. 64 การรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หากมีผู้ติดเชื้อให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทราบ  พร้อมนี้ ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการปรับการเรียนการสอนของแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ยกระดับจังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 25 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดยังไม่ดีขึ้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาต่อไป

แสดงความคิดเห็น