หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.)ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้ชาวจ.พิษณุโลก

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพิษณุโลกให้บริการฉีดผู้พิการรอรับวัคซีนพระราชทาน (ซิโนฟาร์ม)ในภาคเช้าให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 462 ราย และวัคซีนซิโนแวค 600 คนในกลุ่ม 608 ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวานและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับฉีดวัคซีนวันนี้ทั้งสิ้นทั้งในช่วงภาคเช้าและภาคบ่าย ทั้งหมด 1,062 คน

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อย่างทั่วถึงกัน

 

แสดงความคิดเห็น