ผลเลือกตั้งนายกอบต. (ไม่เป็นทางการ) จังหวัดพิษณุโลก

1              พิษณุโลก               ชาติตระการ           อบต.       ชาติตระการ           นายอนุศักดิ์ เพียปลัด           2              873

2              พิษณุโลก               ชาติตระการ           อบต.       ท่าสะแก นายทวีทรัพย์  ตาฉิมมา        2              1,275

3              พิษณุโลก               ชาติตระการ           อบต.       บ่อภาค   นายพีรากร ราชเพียแก้ว      1              2,850

4              พิษณุโลก               ชาติตระการ           อบต.       บ้านดง    นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่     1              2,739

5              พิษณุโลก               ชาติตระการ           อบต.       ป่าแดง    นายวิษณุ พรมภาพ              1              1,104

6              พิษณุโลก               ชาติตระการ           อบต.       สวนเมี่ยง                นายมงคลศักดิ์ สิงห์รักษ์      2              1,788

7              พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       นครชุม    นายธนิสร บุญมีจิว                3              633

8              พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       นาบัว      นาสมศักดิ์ จันทร์ดี 2              2,157

9              พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       น้ำกุ่ม      นายไกร  พรมสีนอง               1              668

10           พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       เนินเพิ่ม  นายเอกพงษ์  กุลเจริญ         1              4,828

11           พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       บ่อโพธิ์    นายบวรนันท์   ทองพนา       2              2,408

12           พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       บ้านพร้าว               นายมาก  ชมมี       1              2,636

13           พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       ยางโกลน               นายพิศณุ  แสงบุดดี              2              1,629

14           พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       หนองกะท้าว          นายคณิศร  มาดี   2              5,299

15           พิษณุโลก               นครไทย  อบต.       ห้วยเฮี้ย  นายด่วน   จันทร์คีรี               2              1,610

16           พิษณุโลก               เนินมะปราง           อบต.       ชมพู        นายบุญชนะ  คลองภูเขียว   3              2,969

17           พิษณุโลก               เนินมะปราง           อบต.       เนินมะปราง           นายประยูร  สมปล้อง            1              930

18           พิษณุโลก               เนินมะปราง           อบต.       บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก                ร.ต.อ.ณธีพัฒน์  นนทะโคตร์วรายุ       2              2,594

19           พิษณุโลก               เนินมะปราง           อบต.       วังโพรง   นายฝ้าย  มหาสัตย์               1              1,747

20           พิษณุโลก               เนินมะปราง           อบต.       วังยาง     นายเพียว  ขุนทอง 2              1,958

21           พิษณุโลก               บางกระทุ่ม             อบต.       โคกสลุด นายฉลอง ยอดบุรี 2              1,015

22           พิษณุโลก               บางกระทุ่ม             อบต.       ท่าตาล   นายเชี้ยน   แสงเดือน            2              2,483

23           พิษณุโลก               บางกระทุ่ม             อบต.       นครป่าหมาก         นายกล   บัววังโปร่ง              1              2,611

24           พิษณุโลก               บางกระทุ่ม             อบต.       บ้านไร่     นางสาวอรวรรณ์   วาจามั่น 1              1,748     √

25           พิษณุโลก               บางกระทุ่ม             อบต.       ไผ่ล้อม    นายถนอมชัย   บุตรวงษ์       2              1,968

26           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       คุยม่วง    นายอนันท์  เทียมดำ              2              2,010

27           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       ชุมแสงสงคราม      นายฉลาด  ยังเจริญ              1              3,263

28           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       ท่านางงาม             นายบุญช่วย  สีปานนาด      1              2,010

29           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       นิคมพัฒนา            นายสมบัติ  จิตพินิจ               1              2,902

30           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       บ่อทอง    นางพเยาว์  จ้อยทอง             1              1,451     P

31           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       บึงกอก    นายวันชัย  ไกรเกตุ               1              3,740

32           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       วังอิทก    นายเกษม  คำโสภา              1              1,437

33           พิษณุโลก               บางระกำ                อบต.       หนองกุลา               นางกฤษณี  ศุภกิจเจริญ       2              4,789     P

34           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       ดงประคำ               นายเกษม บุญแท้  2              2,411

35           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       ตลุกเทียม               นายจรัญ  บุญเสือ 1              2,503

36           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       ทับยายเชียง           นายวิโรจน์  แจงทอง              1              1,560

37           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       ท่าช้าง    นายวิก  จันทร์สอน                1              2,892

38           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       พรหมพิราม            นายสมยศ  หล่อพัฒนากุล   1              5,232

39           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       มะต้อง    นายสุทน   สังสีแก้ว               1              2,894

40           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       มะตูม      นายสมชาย  เรือนก้อน          3              1,336

41           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       วงฆ้อง    นายวิรัช  นาคเมือง                1              2,459

42           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       วังวน       นายขวัญ  มั่งเงิน   1              1,142

43           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       ศรีภิรมย์ นายภีมพล  พิลาศจิต            2              2,331

44           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       หนองแขม               นายศรัณย์ ศรีภิรมย์             1              1,686

45           พิษณุโลก               พรหมพิราม            อบต.       หอกลอง นายสุชาติ  ฉิมศรี  1              2,240

46           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       งิ้วงาม     นายวิษณุ พุ่มนุ่ม   2              1,034

47           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       จอมทอง  นายสถิตย์ พรหมสิทธิ์           3              1,271

48           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       ดอนทอง นางพรอุสา สุขขวัญ              3              3,777      √

49           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       ท่าโพธิ์    นายธวัช สิงหเดช   1              5,855

50           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       บ้านกร่าง               ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย              1              6,833

51           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       บ้านป่า   นายอำนวย ฤทธิ์น่วม            1              1,655

52           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       บึงพระ    นายสุทธิวัตติ์   ต่ายวัลย์       1              6,205

53           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       ปากโทก นายจรัญ แก้วทุม 2              1,211

54           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       ไผ่ขอดอน               นายเฉลียว จันสน 1              1,604

55           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       มะขามสูง               นายวัชรินทร์ ทับทองหลาง   1              1,048

56           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต. วังน้ำคู้                          1. จ.ส.อ พินิจ อาจคิดการ     1              1,213

  1. นายวิเศษ ยาคล้าย 2              1,213

57           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       วัดจันทร์ นายดำรงค์ จุ้ยทรัพย์            1              2,069

58           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       วัดพริก   นายจรัญ ห้วยนุ้ย 1              2,348

59           พิษณุโลก               เมืองพิษณุโลก       อบต.       สมอแข    นางทองม้วน พันธุรี               2              2,086      √

60           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       แก่งโสภา                นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล              3              2,190

61           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       ชัยนาม   จ.ส.อ.สุเทพ มานักฆ้อง         1              2,121

62           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       ดินทอง    นายนเรศ แสนประสิทธิ        1              2,573

63           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       ท่าหมื่นราม            นายไกรสร สันมะโน              2              2,487

64           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       บ้านกลาง               นายลำพูล สีหะงษ์                1              8,732

65           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       พันชาลี   นายสมบูรณ์ กูดน้อย            1              2,780

66           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       แม่ระกา  นายรุน ย่อมครบุรี  1              2,119

67           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       วังทอง     นายสมพร ทัดแพ  2              3,512

68           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       วังนกแอ่น               นายชัยยนต์ มาไชนาม          2              5,672

69           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       วังพิกุล   นางพีรกานต์ ทองเชื้อ            4              2,381     √

70           พิษณุโลก               วังทอง     อบต.       หนองพระ               นายเสน่ห์ หลงแสง                1              2,232

71           พิษณุโลก               วัดโบสถ์ อบต.       คันโช้ง     นายปราโมทย์ เมืองเปรม      1              2,718

72           พิษณุโลก               วัดโบสถ์ อบต.       ทองแท้    นายวัลลภ บุญยัง  1              1,702

73           พิษณุโลก               วัดโบสถ์ อบต.       ท่างาม    นายลาน สุขแจ่ม   1              2,066

74           พิษณุโลก               วัดโบสถ์ อบต.       บ้านยาง นายประวิทย์ จันทร์เขียว      1              2,383

75           พิษณุโลก               วัดโบสถ์ อบต.       วัดโบสถ์ นายดอกเข็ม คำโบสถ์           1              1,153

76           พิษณุโลก               วัดโบสถ์ อบต.       หินลาด   นายแผน พานทอง 1              1,427

 

ทั้งนี้ มีผู้หญิงได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งจำนวน   6 คน

1.อบต.สมอแข อ.เมือง นางทองม้วน พันธุรี

2.อบต.ดอนทอง อ.เมือง นางพรอุสา สุขขัวญ

3.อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ นางพเยาว์ จ้อยทอง

4.อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม น.ส.อรวรรณ์  วาจามั่น

5.อบต.หนองกุลา อ.บางระกำ นางกฤษณี ศุภกิจเจริญ

และ 6.อบต.วังพิกุล อ.วังทอง นางพีรกานต์ ทองเชื้อ

และ มี 2 คนที่คะแนนเท่ากัน อบต.วังน้ำคู้ อ.เมือง เบอร์1 จ.ส.อ.พินิจ  อาจคิดการ เบอร์ 2 นายวิเศษ ยาคล้าย

คะแนน 1213 ที่จะต้องมีการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก

แสดงความคิดเห็น