ไฟฟ้าสีเขียว Green Station สร้างความรู้สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดยั่งยืน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมดิอิมพิเรียลโอเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก จัดสัมมนาโครงการไฟฟ้าสีเขียว Green Station สร้างความรู้สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดยั่งยืน เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล การดำเนินการของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถูกต้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการร่วมกันสอดส่องดูแลโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของตนเอง


คุณกิตติยา กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) ได้กล่าวว่า สัมมนาโครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจาก 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ปีงบประมาณ 2563 โดยทั้ง 26 โครงการ จะขับเคลื่อนการสื่อสารภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG7 ของสหประชาชาติ และสำหรับโครงการไฟฟ้าสีเขียว หรือ Green Station นี้ จะสื่อสารประเด็นหลัก คือ ประเด็น “พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล หรือ Bio mass”


สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแลภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือ กพช. ซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า


โดย โครงการไฟฟ้าสีเขียว จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล การดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันสอดส่องดูแลโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลได้อย่างมีนัยสำคัญ จากภาคนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เป็นไปตามหนึ่งในยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน (พ.ศ. 2561 – 2564) คือ พัฒนาการมีส่วนร่วม และสื่อสารอย่างเข้าถึง และเข้าใจ

สำหรับการจัดสัมมนาไฟฟ้าสีเขียวในวันนี้ จังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นเวทีที่สามแล้ว โดยเวทีแรก จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเวทีที่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. และ สำนักข่าว The Bangkok Insight มีกำหนดที่จะเดินหน้าร่วมกันสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายภาคประชาชน กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป
/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น