มร.พส. แถลงข่าวฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม  ท.209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลกผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.อดุล วังศรีคูณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่า มรพส. ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผส.ดร.สุพัตรา เจริญภัครดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสถาบันครบ 100 ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ดังนี้

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 -การประชุมใหญ่สามัญสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จัดโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว  -การยกย่องเชิดชูเกียรติ “ปราชญ์” ผู้มีผลงานเด่น และผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม  ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว -การเดินแบบการกุศล “สิริพัตรา บ่พิราลัย” เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ณ ลานกิจกรรมอาคารพิบูลวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว  -นิทรรศการวิชาการ ผ้าถิ่นไทยผ้าพื้นเมือง ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  -พิธีเปิดงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว -การประชุม “ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ” (ทปอ.มรภ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว  -การเสวนา “การขับเคลื่อนมรดกสิ่งทอไทยจากรากหญ้าสู่สากล” ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย นายบัณฑิต พงศ์ศาโรจนวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยนำโชคเทคไทล์ จำกัด, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ผ้าทอ โดย ผศ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดแสดงนิทรรศการผ้าทอ โดยนางปิยวรา (ทีขะระ) เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 -กิจกรรมเปิดบ้าน PSRU OPEN HOUSE โชว์ศักยภาพความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และความสามารถของนักศึกษาแต่ละคณะ เพื่อต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป ภายในงานมีกิจกรรมการแนะนำ คณะ สาขา ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ การประกวดนักเรียนบุคลิกภาพดี PSRU BOYS & GIRLS การประกวดการพูดสร้าง  แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมร้องเล่น เต้น โชว์ และการเฟ้นหาหนุ่ม – สาว นักศึกษาต้นแบบบุคลิกภาพดี PSRU BRAND AMBASSADOR ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว สามารถรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) ได้ที่  Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

-การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และอาคาร 4-5 คณะครุศาสตร์ มรพส. ส่วนวังจันทน์ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” โดย ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม กลุ่มที่ 3  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน -การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงลิเกเพชรพิบูล ณ ลานวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  -งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์  ริเวอร์วิว กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มรพส. ทุกรุ่น ร่วมแสดงพลังเครือข่ายศิษย์พิบูล ในบรรยากาศแห่งความผูกพัน คณาจารย์ที่ระลึกถึง และร่วมออกแบบอนาคตของ มหาวิทยาลัยก้าวที่ 100 ปี สำหรับศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึกงาน 100 ปี และ ศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ พิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมเสวนา “พลวัตการเปลี่ยนแปลง จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พิธีมุทิตาอาจารย์อาวุโส “แรงบันดาลใจจากครู ผู้สร้างศิษย์” โดย ชมรมอาจารย์อาวุโส และกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล โดย Pibul Idol-การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ  ลานวัฒนธรรม มรพส . ส่วนวัง จันทน์ ได้แก่การแสดงดนตรี  การแสดงไลน์แดนซ์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รอบคัดเลือก)

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน  -การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ  -การจัดแสดงนิทรรศการ OTOP ของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  -ตลาด 100 ปี มรพส.  -การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การแสดงไลน์แดนซ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รอบชิงชนะเลิศ)

 

ในการนี้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน นิทรรศการ OTOP ของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และร่วม ชม ชิม ช้อป ตลาด 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมุทรสงคราม

///////////

แสดงความคิดเห็น