อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตรวจสอบระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8  มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวิทยา  เอี้ยงหมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตรวจสอบ การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนจำนวน  25  คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตรวจสอบการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  โดยกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาผ่านระบบทางเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อโรงเรียนเข้าไปรายงานแล้วคณะทำงานตรวจสอบการรายงานข้อมูลจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่าโรงเรียนใดมีการรายงานไม่ถูกต้องตามหลักการของระบบบัญชี ก็จะให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับการรายงานผ่านระบบในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 โรงเรียนในสังกัดของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ทั้งหมดสามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกโรงเรียน

/////////

แสดงความคิดเห็น