ม.นเรศวร จัดงานแสดงสินค้าชุมชน NU U2T FAIR 2022

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยนเรศวร NU U2T FAIR 2022 ซึ่งกิจกรรมเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ ในการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผู้ประกอบการ ซึ่งภายในงานจัดให้มี การจัดนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยเป็นการรวบรวมสินค้าและบริการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายพื้นที่ดำเนินการ ในปี 2565 จาก อว. จำนวน 145 ตำบล ซึ่งต่อยอดมากจากปี 2564     ที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจำนวน 25 ตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีจำนวนบูธในการออกแสดงสินค้าทั้งสิ้น 104 บูธ เป็นสินค้าและบริการทั้งในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมชมเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมสนับสนุนสินค้าและบริการได้ถึงเวลา 20.00 น. ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

///////

 

 

แสดงความคิดเห็น