วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จับมือ ศักดิ์สยามเม็กเกอร์โดรน พัฒนานักบินโดรนสู่ภาคเกษตร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่วิทยาลัยเทคนิคสองแควโดย นายนริศ สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว พร้อมด้วยนายศิวพงษ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการบริษัทศักดิ์สยามเมกเกอร์โดรนจำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการโดยการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น รายวิชางานระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

นายนริศ สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคสองแควจะส่ง นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 คน เข้าร่วมฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของทางอาชีวศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการ โดยทางผู้ประกอบการจะร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการสนับสนุนบุคลากร จัดผู้สอน นิเทศการฝึกงานและประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร เป็นการพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

ซึ่งหลังจากทำการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้แล้ว จะมีการจัดการอบรมนักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 คน ฝึกเป็นนักบินโดรนมืออาชีพ ในการอบรม จะมีหลักสูตรเพื่อเรียนรู้ชิ้นส่วนประกอบ/อุปกรณ์ของโดรน เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์โดรน การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานโดรน เรียนรู้การใช้รีโมทคอนโทรล การชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ปรับเทียบเข็มทิศการบินแบบพื้นฐาน การวางแผนงานการเรียนรู้การบินแบบ Auto การทำความสะอาดโดรนหลังการใช้งาน วิธีการใช้น้ำยาเคลือบโดรน เรียนรู้การล้างทำความสะอาดโดรนและการฝึกบินโดรนในพื้นที่แปลงงานจริง การเรียนรู้การซ่อมบำรุงโดยในจุดที่เสี่ยงต่อความเสียหาย การฝึกซ่อมโดยเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ผ่านการ ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรดังกล่าว ทางสถานประกอบการจะออกใบรับรอง ให้แก่ผู้ฝึกงานและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรอีกด้วย ซึ่งการอบรมจะจัดในระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท้องตลาดโดยเฉพาะเรื่องของโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่นับวันจะมีบทบาทมากขึ้น ยิ่งในภาคการเกษตรมีการนำโดรนมาใช้ในการฉีดพ่นยา ลดกำลังแรงงานคน ดังนั้นการที่นักศึกษามีความรู้ก็จะได้นำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

นอกจากนี้หลังจากฝึกอบรมนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากประชาชนมีความสนใจจะเข้าอบรม เพื่อดูแลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตน ก็สามารถติดต่อมายังวิทยาลัยเทคนิคสองแควได้ในเวลาราชการ

*//////

 

แสดงความคิดเห็น