เทศบาลตำบลบ้านคลองชี้แจง การจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงยันทำตามทุกขั้นตอน โปร่งใส

วันที่ 26 ธ.ค.65 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา ปลัดเทศบาล และนิติกร ได้แถลงข่าวชี้แจงโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร หลังมีการร้องเรียนล็อกสเปกให้กับผู้ประกอบการ และมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิกอัพ) พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน ว่ามีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ประกอบการที่จะเสนอ หรืออาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทั่วไป

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลองขอชี้แจงว่า มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร สำหรับใช้เข้าไปในเส้นทางหรือสถานที่แคบ เพราะไม่สามารถนำรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไประงับเหตุและช่วยเหลือประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) งบประมาณ 1,700,000 บาทงบประมาณ 2565 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมี 2 บริษัท เสนอ ราคา 1,669,000 บาท และ 1,698,000 บาท ตามลำดับ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง ทำให้บริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดได้รับการประมูลครั้งนี้ โดยมีการต่อรองราคาลงมาได้อีกเหลือ 1,660,000 บาท โดยยึดข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทางสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลองได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองอนุมัติในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลังมีการร้องเรียน ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อมูลต่อไป

 

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น