สภา อบจ.พิษณุโลก เลือก “ นฤภพ ลิมปะพันธุ์” นั่งแท่นประธานสภาฯ คนใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ภักดี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (คนที่ 1) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม 29 ท่าน  และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ ส่วนฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุม

สำหรับในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอชื่อ นายศรายุทธ คชพงศ์ (หมายเลข 1) และ นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ (หมายเลข 2) ลงชิงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือและมีมติให้มีการเลือกประธานสภาฯ ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่า นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน 17 ต่อ 13 คะแนน นั่งแท่นเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ ต่อจากนั้นมีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (คนที่ 2) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายจรวย ดีแล้ว (หมายเลข 1) และ นายสำรวย ศรีโห้มี (หมายเลข 2) โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับเหมือนกัน ผลปรากฎว่า นายจรวย ดีแล้ว ชนะไปได้ด้วยคะแนนเสียง 16 ต่อ 13 เสียง และไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 เสียง ได้เป็นรองประธานสภาฯ (คนที่ 2)

นอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , ระเบียบวาระการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกระเบียบวาระ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสภาฯ – รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ ซึ่งบรรยากาศการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

////////

 

แสดงความคิดเห็น