82 เด็กเก่ง ป.6 จ.พิษณุโลก ได้ 0-NET เต็มร้อยคณิต-อังกฤษ

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีนักเรียนของจังหวัดพิษณุโลก ได้คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษเต็มเกือบร้อยคน ในนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดพิษณุโลก ส่งนักเรียน ชั้น ป.6 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 422 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 6,981 คน ผลการทดสอบในระดับจังหวัด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศทุกวิชา มีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 82 คน ในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 58 คน และวิชาคณิตศาสตร์ 24 คน

วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 13 คน โรงเรียนจ่าการบุญ 8 คน โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิต ม.นเรศวร 8 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 7 คน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 4 คน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 3 คน โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 3 คน โรงเรีนนอนุบาลพิษณุโลก 3 คน โรวเรียนผดุงราษฎร์ 2 คน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 2 คน โรงเรีนนสิ่นหมิน 2 คน โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 1 คน โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1 คน และโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 1 คน

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 9 คน โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิต ม.นเรศวร 4 คน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 3 คน โรงเรียนจ่าการบุญ 2 คน โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 2 คน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 คน โรงเรียนสิ่นหมิน 1 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 คน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 คน

ส่วนวิชาภาษาไทย ไม่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แต่มีคะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน จำนวน 1 คน ได้แก่ โรงเรียนศึกษาลัย และคะแนนเต็มวิชาภาษาไทย ปรนัย 80 คะแนน จำนวน 4 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 2 คน โรงเรียนธีรบัญชร 1 คน และโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 คน ส่วนอัตนัย ไม่มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน แต่มีคะแนนสูงสุด 19.75 คะแนน จำนวน 1 คน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แต่มีคะแนนสูงสุด 97.50 คะแนน จำนวน 1 คน ได้แก่ โรงเรียนจ่าการบุญ
………………………………

 

แสดงความคิดเห็น