ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

ศธจ.พิษณุโลก ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ (3 เมษายน 2566)  ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพชรเสฎฐ์  บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอดุลย์  ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/เขต 2 และเขต 3    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าว ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า “การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา เป็นโครงการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนให้ภารกิจหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์กฎหมาย และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 25 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 25 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 25 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 25 คน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวน 54 คน  รวมทั้งสิ้น 154 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา การฝึกประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ  การอภิปรายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน มีนายทองพูล จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ปกครองจังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรที่ให้การฝึกอบรมครั้งนี้

————————————————————-

 

 

แสดงความคิดเห็น