เปิดงานวันข้าวแห่งชาติ ปรับเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการปลูก

พิษณุโลก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2566 ด้านอธิบดีกรมการข้าวเผย นำ AI มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการปลูกข้าว พร้อมยังส่งเสริมวิจัยข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กว่า  10 สายพันธุ์

เวลา 10.30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย และเพื่อถ่ายทอดและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้  โดยมี นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ

 

นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ จะส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรได้รู้จักเทคโนโลยีในการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้ลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านข้าวของของประเทศไทยให้ก้าวไกล ให้ยั่งยืน ให้เกิดความมั่นคงของประเทศต่อไป กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ภายใต้ธีมงาน 91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน การจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการยกระดับการผลิตข้าวและองค์กรชาวนาในด้านต่างๆ การแสดงวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา

ด้านนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ได้กล่าวว่า ในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า กรมการข้าวได้เตรียมวางแผนรองรับอนาคตให้กับพี่น้องชาวนาที่จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเผชิญกับภาวะการณ์ส่งออกที่ถูกกีดกันทางการค้า วันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมว่าจะทำยังไงให้ชาวนาลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน และนำนวัตกรรมต่างๆที่กรมการข้าวได้พัฒนาร่วมถึงพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่จะพัฒนาให้ผลผลิตที่สูงต่อไร่ ต้นทุนต่ำ รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก เพราะเราจะต้องไม่ลืมว่าข้าวเป็นพืชที่ปล่อยก๊าซมีเทนมากที่สุด ถ้าวันนี้เราไม่เตรียมความพร้อมไว้สำหรับอนาคตจะเกิดปัญหากับเกษตรกรผู้ทำนา

เพราะฉะนั้นงานวันนี้ที่เกษตรได้มาร่วมงาน ได้รับฟังข่าวสาร ก็อยากให้ดูว่ากรมการข้าวได้พัฒนาอะไรไปบ้างที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวในอนาคต ร่วมถึงการลดการใช้แรงงาน เพราะว่าในอนาคตแรงงานของเราจะหมดไป เราต้องเริ่มนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรน การใช้นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งการทำนาเปียกสลับนาแห้งที่กรมการข้าวได้พัฒนาขึ้นเพื่อลดก๊าซมีเทน ที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ รวมถึงพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ต้นทุนต่ำ เราต้องเข้าใจว่าในอนาคตการกำหนดเรื่องราคาข้าวนั้นเราไม่สามารถจะกำหนดได้ตายตัว เพราะเป็นเรื่องการแข่งขันขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศต่างๆก็ปลูกข้าวกันมาก แต่เราจะทำไงให้ข้าวของเรา ข้าวของเกษตรกรชาวไทยนั้นมีการให้ผลผลิตที่ต่อไร่ที่ดี มีต้นทุนต่ำ เพื่อครองความเป็นหนึ่งของข้าวไทยให้ได้

โดยบรรยากาศในการจัดงาน มีการประกอบพิธีการทำขวัญข้าว แบบพื้นเมือง การแสดงนิทรรศการข้าวจากสายพันธุ์ ต่างๆที่กำลังวิจัย กว่า 10 สายพันธุ์ อาทิ ข้าว กข103 ชัยนาท ข้าวกข43 ข้าวบือโปะโละ และอีกหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ การแสดงเครื่องมือจักรกลการเกษตร ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ และการประกวดธิดาชาวนา อีกด้วย

 

/////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น