ร่วมใจสร้างฝาย สร้างชีวิต สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ปตท.สผ.ร่วมนำร่อง

ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองลาน คล.1 (แม่พืช)ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานเปิดโครงการ”กำแพงเพชรร่วมใจ สร้างฝ่าย สร้างความชุ่มชื้นกับผืนป่า” โดยเบื้องต้นกำหนดให้มีการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธาร บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองลาน และมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รอง ผวจ.กำแพงเพชรพร้อมส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานสถานศึกษา นักเรียนจิตอาสาโรงเรียน อยจ.กำแพงเพชร สื่อมวลชนและกลุ่ม”สร้างฝาย สร้างชีวิต ให้ผืนป่ากำแพงเพชร” ของ บริษัท.ปตท.สผ.สยาม จำกัดจำนวนกว่า 500 คนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชรกล่าวว่า การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่สนองพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความอยู่รอดของป่าไม้ ปัญหาที่สำคัญของการอยู่รอดของป่าไม้ คือ “น้ำ” อันเป็นสิ่งที่จะขาดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเสนออุปกรณ์สำคัญในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ผลดี และทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำหรือเรียกว่า (Check Dam) หรือจะเรียกว่า ฝายชะลอความชุ่มชื้น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่การเกษตร จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพประชาชนทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดและใกล้เคียง การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้ สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่า ลดความรุนแรง ของการเกิดไฟป่า และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ เอื้ออำนวยแหล่งน้ำแก่ราษฎรในพื้นที่อีกทางหนึ่ง


ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างฝาย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่จะเป็นการรวมใจกันในทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคการสร้างฝายละ5,000บาท เพื่อที่จะดำเนินการในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติคลองแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสนามเพรียง และพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ โซน C บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ท้องที่อำเภอพรานกระต่าย ซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ำ ลำธาร และป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ ซึ่งมีสภาพแห้งแล้ง เกิดไฟป่าแทบทุกปี โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 418 แห่ง ซึ่งเบื้องต้นในวันนี้มีผู้ร่วมบริจาคงบประมาณสร้างฝายเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชจังหวัด ส่วนราชการ สื่อมวลชน และบริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัดนำร่องสมทบอีก 10 ฝาย สำหรับผู้สนใจยังสามารถติดต่อได้ที่เขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งของจังหวัดกำแพงเพชร

///////

แสดงความคิดเห็น