นำผู้นำท้องถิ่นดูงานคัดแยกขยะที่ต้นทาง ยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบ

พิษณุโลกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำพื้นที่นำร่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำพื้นที่ในพื้นที่ 9 อำเภอของ จ.พิษณุโลก เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำพื้นที่นำร่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยมี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริษัทกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ Phitsanulok the city of recycling

นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศให้เรื่องการบริหารจัดการขยะ เป็นวาระ 1ใน 11 วาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้นโยบายการแก้ไขปัญหาขยะว่าจังหวัดพิษณุโลกต้องมีพื้นที่ต้นแบบอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง นำร่องการบริหารจัดการขยะต้นทางแบบครบวงจร ลด คัดแยก และนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ยืดอายุการใช้งานสถานที่ฝังกลบขยะ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำพื้นที่นำร่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง สำหรับการอบรมในวันนี้ จะช่วยสร้างความรู้และเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ Phitsanulok, The City of Recycling พื้นที่ต้นแบบของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

อนึ่ง จากการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลนครไทย เทศบาลตำบลบ้านแยง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เทศบาลตำบลป่าแดง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก และเทศบาลตำบลปลักแรด เพื่อสำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่เปิดใช้งานมีทั้งหมด 7 แห่ง บริหารโดยเอกชน 1 แห่ง คือ บริษัทไทยมีดี เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (เอกชน) และ บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลปลักแรด เทศบาลตำบลป่าแดง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เทศบาลตำบลนครไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เทศบาลตำบลบ้านแยง ในภาพรวมพบว่า การคัดแยกขยะที่ต้นทางยังไม่สมบูรณ์ มีขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ปะปนมา ทำให้มีปริมาณขยะมีมาก สถานที่ฝังกลบจึงใช้งานไม่ได้นานตามที่คาดไว้ รวมถึงรับภาระกำจัดขยะจรจากประชาชนนอกพื้นที่บริการ และพบปัญหาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ใช้เวลานานและการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมป่าไม้ ติดข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ 2560 ข้อ 4 ห้ามใช้เขตอนุรักษ์เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล

ด้าน ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริษัทกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความสนใจ ในการเข้ารับอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล เนื่องจากปัญหาขยะได้ส่งผลกระทบกับทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย หลายส่วนยังหาทางออกไม่เจอ ในวันนี้จึงเป็นบทเรียนที่เข้ามาหาทางออกกัน โดยมาเรียนรู้ว่าบ่อฝังกบขยะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เตาเผาขยะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป นั่นก็คือการใช้ Concept พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ มีการใช้ประโยชน์จากขยะในทุกๆด้าน ทั้งขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะอันตราย สามารถนำมาสร้างงาน สร้างรายได้ วันนี้บทเรียนวงษ์พาณิชย์ จะทำให้ผู้นำท้องถิ่นทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น