กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จาก ปตท.สผ. นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ  พร้อมกับมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 3 และงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย คุณณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมคณะฯ ได้เข้ามอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,200 ชุด เป็นเงิน 1,634,512.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับบุตรข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพภาคที่ 3 และ มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ กองทัพภาคที่ 3  และเพื่อสนับสนุนกิจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาค 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกให้กับ คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วย

กองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเกิดภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกฤดู ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

/////////

 

แสดงความคิดเห็น