NU Scipark ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566  อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Scipark)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร      เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญารัตน์ ประทุมศิริ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวิทยากร ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

.

แสดงความคิดเห็น