โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก บรรพชาสามเณร-บวชศีลจาริณีถวายพระราชกุศล รัชกาล 9

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี  ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฉลองครบรอบ 80 ปีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 271 คน บรรพชา 146 คน และนักเรียนหญิง  บวชศีลจาริณี 125 คน ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน นี้ เวลา 4 วัน 3 คืน และในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9

ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรมตามแนวทางหลักพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อบิดา-มารดา ครู อาจารย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยมี พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบุญรักษ์  ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและอดีตเลขาธิการคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและ เปิดงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน  ศึกษาธิการภาค 17 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธี ภายในโครงการมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น