พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ให้กลุ่มผ้าทอ 20 กลุ่มในพิษณุโลก  

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์  ให้กับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  20 กลุ่ม เพื่อนำไปต่อยอดทางภูมิปัญญาไทย สามารถก้าวสู่ยกระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเป็น ที่สืบสานความเป็นไทย

โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมไทยพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มผู้เฝ้ารับเสด็จของพระราชทานคำแนะนำจำนวน 30 กลุ่ม ซึ่งทุกกลุ่มใช้สีและวัตถุดิบมาจากธรรมชาติตามแนวพระราชดำริแฟชั่นยั่งยืน Sustainable Fashion ที่พระราชทานแนวทางไว้ในการเสด็จเยี่ยมเยียนในปีที่ผ่านมา อันเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยผลงานทุกชิ้นมีตราสัญลักษณ์ Sustainable Fashion ที่ส่งออกแบบและพระราชทาน ให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปมอบให้ทุกกลุ่มที่ดำเนินการพัฒนาผลงานตามพระดำริ เพื่อเชิญไปมอบแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทยทั่วประเทศซึ่ง “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” นี้ เป็นลายที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ “ลายวชิรภักดิ์” ที่ได้รับแรงบันดาลพระทัยจากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 ที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลำดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”, “ลายหัวใจ” สื่อถึงความรักและความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งผู้ว่าราชการ จังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ดำเนินการนำเรื่องและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง ยังผลให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยสำนึกพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ขอน้อมนำแนวพระราชดำริในการเริ่มคุณค่าและว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ยกระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเป็น ที่สืบสานความเป็นไทยและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น