ศึกษาธิการพิษณุโลกออกตรวจปิดโรงเรียนรัฐและโรงเรียนกวดวิชาเอกชน

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์  โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางวรางคณา  อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ออกตรวจสถานศึกษาโรงเรียนรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนโรงเรียนกวดวิชาในกำกับ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 (COVD-19) มีการแพร่ระบาด  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก นั้น มีโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวิชาที่มีมากถึง 83 แห่ง  โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน จะมีนักเรียนจากต่างจังหวัดรอบข้าง เข้ามาเรียนพิเศษกันเป็นจำนวนมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  จึงได้ออกกำชับให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ปิดการเรียนการสอน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป พบว่าโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนกวดวิชา ได้ปิดทำการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี พร้อมนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ลงชื่อรับทราบในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำติดป้ายประกาศภายในโรงเรียนด้วย

แสดงความคิดเห็น