จสอ.พินิจ ได้เป็นนายกอบต.วังน้ำคู้ หลังคะแนนเท่ากันต้องจับสลาก

จับฉลาก ผู้สมัครนายก อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองจ.พิษณุโลก หลังจากเมื่อวานผลคะแนนของผู้สมัครเท่ากัน คือหมายเลข 1 จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ ได้ 1,213 คะแนน หมายเลข 2 นายวิเศษ ยาคล้าย ได้ 1,213 คะแนน ทำให้ทาง กกต.ต้องใช้วิธีการจับฉลาก

29 พ.ย.64 นายอรรฆพร บุญเจือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ได้ชี้แจงขั้นตอนในการจับฉลากว่าวิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเกินจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่จับสลากดังกล่าว

โดยการจับสลาก ให้ดำเนินการจับสลาก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะ
ทึบแสง ทำการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก
เพื่อได้รับเลือกตั้งก่อนชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้ง เป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน

การจับสลากครั้งที่ 2 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำสลากเท่ากับจำนวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่า “ได้รับเลือกตั้ง” เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ นอกจากนั้น เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกตั้ง” ผู้สมัครผู้ใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นการจับสลากให้กระทำต่อหน้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ให้บันทึกแสดงผลการจับสลากแล้วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

ซึ่งผลการจับฉลากในครั้งนี้ปรากฏว่าจ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ เป็นผู้จับได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ คนใหม่ และถือว่าเป็นการจับฉลากหานายก อบต.แห่งแรกของพิษณุโลก และประเทศไทย ท่ามกลางการแสดงความยินดีของญาติและกองเชียร์ที่มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจผู้สมัครในการจับสลากในครั้งนี้
..

แสดงความคิดเห็น