ม.นเรศวรจัดงาน “ตลาดนัดแรงงาน” แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นภาคเหนือตอนล่าง

วันที่  8 เมษายน 2566  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัย นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางาน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะทำงาน ร่วมในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดแรงงาน” ในโครงการการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำภาคเหนือตอนล่าง:กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำภาคเหนือตอนล่าง ได้กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้แผนงาน สำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โครงการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการจ้างงานคนจน เป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้ชุด โครงการเป็นโครงการอบรมให้คนจนที่สนใจในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำทักษะและองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปใช้ต่อยอดทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโครงการวิจัยนี้ จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดพิษณุโลก ในการพัฒนาคนจนกลุ่มเป้าหมาย 500 ครัวเรือน จำนวนกว่า 2,000 คน ในพื้นที่อำเภอบางระกำ  โดยทำเป็น 3 โมเดล โมเดลแรกคือการพัฒนาฝีมืออาชีพ 16 อาชีพ อาทิ อาชีพการทำบายศรี การทำเล็บ ปลูกผักบุ้งต้นอ่อน การแปรรูปกล้วย แปรรูปข้าวเป็นข้าวผล  ทำปลาส้ม เป็นต้น  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน มีงานมีเงิน เบื้องต้นจะทำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานก่อน เพื่อจะส่งผลให้คนจนได้รับการพัฒนาอาชีพ  และจัดตลาดนัดแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ให้มีโอกาสสมัคร งานกับนายจ้างโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางประเภทกิจการด้วย  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ 5 กลุ่ม เพื่อให้คุณภาพสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถขยายตลาดมากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้ามาร่วมทำงานกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยการดำเนินการภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยตามที่กำหนด ซึ่งเป็น การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำและทำให้คนจนสามารถต่อยอดทางด้านอาชีพได้ต่อไป

ดร.สมคิด คำแหง กล่าวถึงการออกแบบและจัดทำแพลตฟอร์มการมีงานทำ แพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด(Provincial Poverty Alleviation Operating System : PPAOS) ว่า ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำแพลตฟอร์มการมีงานทำ เป็นแพลตฟอร์มในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (Provincial Poverty Alleviation Operating System : PPAOS) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไปกรอกรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว ความสามารถ ความถนัดด้านอาชีพ ความต้องการอาชีพไว้ เชื่อมโยงข้อมูลตลาดแรงงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มาคัดเลือกแรงงาน หรือประชาชนเข้าไปสมัครงานได้อย่างสะดวก

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ดำเนินการในพื้นที่ อ.บางระกำ และ อ.เนินมะปราง หลังจากนั้น จะขยายมาพื้นที่ อ.เมือง ก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนจนครบทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ภายใน 7 ปี

 

แสดงความคิดเห็น