กองทัพภาคที่ 3

ทภ.3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัด “กิจกรรมเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561