มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภามหาวิทยาลัยมีมติเสนอ”ศ.พิเศษดร.กาญจนา เงารังษี”เป็นอธิการบดีม.นเรศวร

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกที่ “ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒๗ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ในส่วนที่ให้เสนอชื่อผู้ร้องสอด ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร