ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

เร่งปรับภูมิทัศน์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

นายก อบจ.พิษณุโลก ตรวจความคืบหน้าการพัฒนาพระราชวังจันทน์เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558