ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมไหว้ครู

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ให้กับผู้ต้องขังจำนวน 399 คน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้แก่ผู้ต้องขัง พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้ต้องขังที่สำเร็จในหลักสูตรประจำปี 2557 เพื่อเป็นการรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ต้องขัง สามารถนำใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับนี้ไปประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษมีนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตร