อบจ.พิษณุโลก

นายกอบจ.พิษณุโลกลงพื้นที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านในต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือชาวบ้าน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 6 บ่อ ในพื้นที่ 4 หมูู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 6 บ่อ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม 4 หมู่บ้าน

อบจ.พิษณุโลกเร่งสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาภัยแล้งให้ราษฎร 2 หมู่บ้านในต.ยางโกลน

อบจ.พิษณุโลกเร่งสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎร 2 หมู่บ้านใน ต.ยางโกลน อ.นครไทย กว่า 500 หลังคาเรือน รอดพ้นจากภัยแล้งปีนี้