Author
มงคลเชาวราช

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ”

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณค่า สุขภาพดีและมีความสุข