อบจ.พิษณุโลก

อบจ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด

อบจ.พิษณุโลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองพนักงาน-ผู้มาติดต่อราชการทุกคน

อบจ.พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองพนักงาน-ผู้มาติดต่อราชการทุกคน เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบจ.พิษณุโลกแจกน้ำให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ช่วย 64,000 ลิตรที่บ้านห้วยปลาสร้อย ต.วังนกแอ่น

เจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่แจกน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนในพื้นที่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

กำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง เก็บผักตบชวาไปทำปุ๋ยหมักและเครื่องจักสานเพิ่มมูลค่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ทหารกองทัพน้อยที่ 3 และองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข ขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง กว่า 3,000ตัน เพื่อให้ทัณฑสถานหญิงนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเพิ่มมูลค่า